ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kiskút Liget Panzió Adatkezelési Tájékoztatója

Kiskút Liget Panzió ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Kiskút Liget Panzió („Adatkezelő”).

Telephely: 9027 Győr, Kiskúti utca 41. A. ép

Képviseli: Burányi Lilla

Székhely: 9152 Börcs, Ady Endre út. 13.

E-mail címe: panzio.kiskutliget@gmail.com

Telefonszáma: +36 70 881 56 73

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató mindenkor hatályos változata a Vállalkozás telephelyén, az adatvédelmi tájékoztató a www.kiskutpanzio.hu weboldalon érhető el.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő által végzett tevékenységei során adatkezelés szempontjából a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

1.1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása, célja és időtartama:

Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

1.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai, célja és időtartama:

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.  A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

1.3. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, annak időtartama:

A Vállalkozás jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

1.4. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Vállalkozás szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Pintér Istvánné

Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán út. 28

Adószám:  60483119-1-28

E-mail: szam.tax.control@gmail.com

Adatfeldolgozás tárgya:

A megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése, a megbízó számviteli bizonylatainak feldolgozása révén. Számviteli bizonylat minden olyan a megbízó, mint gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától. (Számviteli törvény 166.§).  Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a megbízó feladata.

Adatkezelés időtartama:

A megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a megbízót a számviteli törvény szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési idő.

Adatkezelés jellege és célja:

A megbízót terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése. Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat más célból nem kezeli, nem használja fel.

Személyes adatok típusa:

Természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, őstermelő azonosító száma.

Egészségügyi adatok, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok amennyiben ahhoz a Munka Törvénykönyve munkajogi következményt, vagy adótörvény adójogi következményt fűz – a Rendelet 9. cikk /2/ b) pontja alapján.

Érintettek kategóriái:

A megbízó munkavállalói, foglalkoztatottai, juttatásban részesülők, szerződő felei (szállítók, vevők), törvényben írt esetekben a munkavállalók családtagjai.

1.5. Adatkezelő által üzemeltetett www.kiskutpanzio.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.kiskutpanzio.hu weboldalon a következő adatkezeléseket valósítja meg:  

A honlapon, az elérhetőség oldalon természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre:

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok kezelésének célja:

Kapcsolatfelvétel, Szobafoglalás, elektronikus, telefonos, megkereséssel.

Tájékoztatás a Kiskút Liget Panzió, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, elérhetőségeiről, akcióiról.

A foglalás oldalon természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre:

Természetes személy Vezetékneve

Természetes személy Keresztneve

E-mail címe

Címe, ország, város, irányítószám,

Telefonszáma

A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozás tevékenységével, kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatását végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kapcsolatfelvétel / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére az kizárólag Adatkezelő jogosult.

A Vállalkozás a Vendégek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

1.5.1. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Vállalkozás szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: MediaCenter Hungary Kft

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

E-mail: medicenter@mediacenter.hu

Web: www.mediacenter.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményező valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Vállalkozás és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Weboldal üzemeltető:

Név: Mátyus Dániel

Székhely: 9122 Felpéc, Arany János utca. 4.

E-mail: stoptimecreative@gmail.com

Web: www.stoptimecreative.com

 

1.5.2. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódna és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

1.5.3. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása:

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

Linkek:

A www.kiskutpanzio.hu weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vállalkozás tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

1.6 Szállóvendégek telefonon, személyesen történő szobafoglalásával kapcsolatos adatkezelés:

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások teljesítése (szobafoglalás)
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Vállalkozás, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozás ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

1.7 Szállóvendégek adataival kapcsolatos adatkezelés

Bejelentő lap, vendégnyilvántartó könyv, idegen forgalmi adó

 1. A Szálláshely szolgáltatásai igénybevételekor a Vendég, bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szállás a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igény érvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Kezelhető személyes adatok köre:

 1. Név (vezetéknév, keresztnév), születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, igazolvány száma, bankszámla száma, érkezők száma felnőtt – gyermek, érkezés időpontja, távozás időpontja eltöltött éjszakák száma, mentes éjszakák száma, adóköteles éjszakák száma, beszedett idegenforgalmi adó összege, számla végösszege, fizetés módja, számla kiállításának dátuma, számla száma
 2. Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
 3. vízum, tartózkodási engedély száma,
 4. beutazás időpontja, helye
 5. Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
 6. Az EGT tagállamai:
 7. az Európai Unió tagállamai,
 8. Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
 9. valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.
 10. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek (vendégek) hozzájárulása és a vállalkozás jogi kötelezettségének teljesítése

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozás ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Az Érintett hozzájárulása esetén, szolgáltatás aktív fennállásáig vagy az érintett, törlési kérelméig.
 2. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén 8 évig

 1.8 16 év alatti kiskorú adataival kapcsolatos adatkezelés

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, jóváhagyása szükséges.

1.8 Adatfeldolgozó tevékenységek

A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:

(1) Szálláshely ajánlat kérés

A Vállalkozás, szerződéses jogviszonyban áll, bizonyos Weboldalakkal (szolgáltatók)

a.) Szállás.hu (szolgáltató)

1.Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó (érintett) önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait, a Vállalkozás által üzemeltetett panzió felé, ajánlat küldés céljából.

 1. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó (érintett) önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó (érintett) személyes adatait, a szállásajánlatot a panzió, felé a foglalás teljesítése céljából.
 2. A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó (érintett) foglalás során megadott adatait, a szállásajánlatot a Vállalkozás (panzió) felé, miután a Vállalkozás visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja.

b.) Utazzitthon.hu a Booking.com valamint a HRS.com (szolgáltatók)

 1. A Szolgáltató továbbítja a Felhasználó (érintett) foglalás során megadott adatait, a szállásajánlatot a Vállalkozás (panzió) felé, hogy a foglalást teljesíteni tudja.

(2) Adatkezelés időtartama:

a.) szolgáltatás aktív fennállásáig vagy az érintett, törlési kérelméig.

b.) jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén 8 évig

(3) A kezelt személyes adatok köre:

a.) Név (vezetéknév keresztnév), cím, telefonszám, e-mail cím

A Vállalkozás az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval/adatkezelővel írásbeli szerződést köt. A Vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési feltételeit a szerződéskötést megelőzően a megbízóval megismerteti.

1.9 A panzióban alkalmazott elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 1. A Kiskút Liget Panzió telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
 2. Ezen adatkezelés jogalapja a vállalkozás jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
 3. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéröl az Adatkezelő, jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyezett el. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában kihelyezte. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéröl, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.
 4. A megfigyelt területre belépő személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
 5. A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
 6. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő adatbiztonsági intézkedéseit a kihelyezett tájékoztató, és az adatkezelési szabályzat tartalmazza

 1. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 2. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.
 3. A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek:
 4. kamera elhelyezkedése: a panzió épületének belső oldala

megfigyelt terület: a panzió belső parkolója

 1. kamera elhelyezkedése:

megfigyelt terület: a panzió bejárata

 1. kamera elhelyezkedése:

megfigyelt terület: a panzió recepciója

 1. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából, a vállalkozás vezetője és a vele szerződésben álló riasztástechnikai cég, mint adatfeldolgozó jogosult.

Adatfeldolgozó, Biztonságtechnikai Cég:

Név: Örmann Biztonságtechnikai Kft

Székhely: 9027 Győr, Ipar u. 51/A

E-mail: info@ormann.hu

Web: www.ormann.hu 

1.10 Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések

Az adatvédelmi szabályzat szerint. Mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén érhető el.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Az Érintettek jogai

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: a panzio.kiskutliget@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen:9027 Győr, Kiskúti út. 41/a, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a panzio.kiskutliget@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 9027 Győr, Kiskúti út. 41/a mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását a panzio.kiskutliget@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a 9027 Győr, Kiskúti út. 41/a postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintettet a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintett ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a kiskutligetpanzio@gmail.com e-mail címre vagy postai levél útján a 9027 Győr, Kiskúti út. 41/a címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Győr, 2018-05-18

Kiskút Liget Panzió

Burányi Lilla

Adatkezelő